Regulamin

Regulamin Kieleckiej Ligi Kartingowej - Sezon III

Rozgrywki Kieleckiej Ligi Kartingowej przeprowadzane są w oparciu o następujące przepisy:

- Niniejszy Regulamin KLK

- Oficjalne Komunikaty KLK zamieszczane na stronie internetowej www.ligakartingowa.blogspot.com

- Regulaminy torów na których rozgrywana jest KLK

- Ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa

1. Organizatorem Kieleckiej Ligi Kartingowej (zwanej dalej KLK) jest Tor Kartingowy F1GOKART mieszczący się w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30.

2. Zawody odbywają się na wskazanym przez organizatora torze i w wyznaczonej jego części.

3. Uczestnikiem KLK jest każda osoba powyżej 14 roku życia, mająca powyżej 150 cm wzrostu, która wniosła wpisowe do którejkolwiek rundy KLK i zaakceptowała regulamin KLK. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, konieczne jest osobiste podpisanie regulaminu i zgody uczestnictwa w KLK przez rodzica lub opiekuna prawnego. Osoba zgłaszająca się do KLK musi posiadać kartę identyfikacyjną toru.

4. Drugi sezon KLK składał się będzie z 8 rund rozgrywanych w okresie od 19 lipca do 20 grudnia w wyznaczonych przez organizatora terminach.

Terminy rozgrywania poszczególnych rund KLK:

1. runda – 21.07.2013 - Całość w normalną stronę, kwalifikacje wewnątrz
2. runda – 18.08.2013 - Całość w normalną stronę wewnątrz
3. runda - 08.09.2013 - Całość w odwróconą stronę, kwalifikacje zewnątrz*
4. runda - 22.09.2013 - Kwalifikacje wewnątrz w odwróconą stronę, wyścigi na zewnątrz w normalną*
5. runda - 13.10.2013 - Kwalifikacje - 1 okrążenie w normalną stronę wewnątrz, wyścig na zewnątrz w normalną stronę*
6. runda - 10.11.2013 - Kwalifikacje wewnątrz w normalną stronę, wyścig na zewnątrz w odwróconą stronę*
7. runda - 01.12.2013 - Całość w normalną stronę, start do wyścigu zatrzymany
8. runda - 20.12.2013 - Wyścig nocny, całość w normalną stronę
5. Na jedną rundę 2. sezonu KLK składają się:

- sesja treningowa

- kwalifikacje

- wyścigi finałowe

a) Sesja treningowa to wyznaczony przez organizatora czas w tygodniu, kiedy przez około 30 minut na torze, na którym rozgrywana będzie runda, trenować mogą wyłącznie uczestnicy KLK.

b) Kwalifikacje - odbywają się w dniu wyścigu. Składają się z dwóch przejazdów po 7 minut, każdy innym gokartem. Uczestnicy KLK na początku danej rundy przed rozpoczęciem jazdy losują numery gokartów, którym będą jechać w kwalifikacjach. Obowiązkiem organizatora jest zapewnienie równego i sprawiedliwego przebiegu losowania. W jednym wyścigu kwalifikacyjnym bierze udział 8 osób. W przypadku większej liczby uczestników danej rundy, liczba osób biorących udział w wyścigu kwalifikacyjnym może wzrosnąć do 9.

Wyniki kwalifikacji będą podstawą do ustawienia na starcie wyścigów finałowych. Pod uwagę brana jest suma czterech przejazdów - po dwa najszybsze przejazdy każdym gokartem. Decyduje ona o przydzieleniu do konkretnego finału i miejsca startowego w nim.

c) Wyścig - W wyścigu uczestnicy walczą o miejsca. Uczestnicy kwalifikacji zostają podzieleni zgodnie z uzyskanymi czasami po 8 osób w każdym wyścigu i startują oni zgodnie z miejscami zajętymi w kwalifikacjach. Start w wyścigu jest startem lotnym, a uczestnicy ustawiają się do niego zgodnie z kolejnością z kwalifikacji. Wyścig trwa około 10 minut - 20 okrążeń na wewnętrznej nitce toru F1GOKART i 10 okrążeń na całym torze, a dla danego uczestnika kończy się on w momencie ukończenia przez niego ostatniego okrążenia, chyba że jest on zdublowany. Uczestnicy, którzy ukończyli swój wyścig zobowiązani są do szybkiego dotarcia do mety i umożliwienia ścigania tym uczestnikom, którzy nie ukończyli jeszcze rywalizacji.

6.W kwalifikacjach i wyścigach obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zachowania na torze. Zawodnik może zostać ukarany spadkiem o jedną lub więcej pozycji na mecie danego etapu zawodów za ignorowanie flag pokazywanych podczas zawodów, zbyt agresywne wyprzedzanie lub inne niesportowe lub niebezpieczne zachowanie podczas zawodów. W skrajnych przypadkach uczestnik może zostać zdyskwalifikowany. Dyskwalifikacja będzie polegała na automatycznym przesunięciu uczestnika na ostatnie miejsce w zawodach. O karach w danym wyścigu decyduje zawsze sędzia zawodów i do wręczenia kary nie jest konieczne pokazanie flagi zawodnikowi podczas wyścigu. Złożenie oficjalnego protestu od otrzymania kary lub nieotrzymania kary przez innego zawodnika wymaga złożenia kaucji wynoszącej 20 zł, która przypada w przypadku niezasadności protestu.

7. Obowiązkiem uczestnika każdej z rund KLK jest stawienie się minimum 15 minut przed planowanym rozpoczęciem danej rundy KLK w biurze toru. Jeżeli uczestnik nie stawi się w wymaganym czasie i nie uprzedzi o powodach swojego spóźnienia może on zostać przez organizatora KLK zdyskwalifikowany. Jeżeli uprzedzi on organizatora o swoim spóźnieniu i poda jego powody do decyzji organizatora pozostaje, czy zdyskwalifikować danego uczestnika.

8. Wpisowe do każdej z rund KLK wynosi 70 zł - obejmuje ono wyłącznie udział w kwalifikacjach i wyścigu - nie obejmuje udziału w fakultatywnym treningu. Wpisowe do KLK można wnieść w biurze toru do godz. 22 dnia poprzedzającego daną rundę lub wpłacając je na poniższy numer konta:

49 2490 0005 0000 4000 3620 5767 Alior Bank

Odbiorca: Mateusz Tutaj

Tytułem: Kielecka Liga Kartingowa ? xxx (gdzie xxx to imię i nazwisko uczestnika za którego wpłacane jest
wpisowe)

Wpłata musi wpłynąć na konto do piątku poprzedzającego rundę do godz. 20.

W przypadku wniesienia wpisowego w biurze toru konieczne jest zachowanie paragonu, który będzie podstawą dopuszczenia do zawodów. Uchybienie powyższym warunkom może spowodować niedopuszczenie zawodnika do startu w KLK.

9. Maksymalna liczba uczestników każdej rundy KLK wynosi 56 osób, a o przyjęciu do danej rundy KLK decyduje kolejność zgłoszeń.

10. W zawodach obowiązuje doważanie każdego gokarta o wartość różnicy pomiędzy 82,5 kg (pierwsze cztery rundy) i 85 kg (ostatnie 4 rundy) a wagą zawodnika, jadącego konkretnym gokartem. Maksymalne doważenie to 30 kg. Zawodnik sam musi doważyć swój gokart odpowiednimi obciążnikami. Dostępne będą obciążniki o wartościach 2.5, 5 i 10 kg. W przypadku stwierdzenia przez organizatora lub osobę z obsługi zawodów nieprawidłowości w doważeniu zawodnika, zostanie on przesunięty na ostatnie miejsce w zawodach, chyba że niedoważenie będzie mniejsze niż 1 kilogram.

Ważenie zawodników odbywa się tuż przed startem, a po zważeniu kierowca nie może wyjść z boksów przed swoim startem. Ważenie odbywa się w stroju, w którym zawodnik będzie jechał, a kierowca nie może używać żadnych innych przedmiotów obciążających niż dostępne na torze odważniki. Organizator rajdu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wagi kierowcy po zakończeniu jego przejazdu.

11. Klasyfikacje

W KLK będą obowiązywały następujące klasyfikacje, do których uczestnicy będą zdobywać punkty:

- Klasyfikacja generalna - będą w niej klasyfikowani wszyscy uczestnicy KLK

- Klasyfikacja kobiet

- Klasyfikacja uczestników do 24 roku życia włącznie - brany pod uwagę jest dokładny wiek z chwili rozpoczęcia ligi

- Klasyfikacja uczestników od 25 roku życia - brany pod uwagę jest dokładny wiek z chwili rozpoczęcia ligi

- Największy fighter - osoba, która podczas wszystkich rund awansowała o najwięcej pozycji. W przypadku remisu wygrywa osoba, która miała najwięcej wyprzedzań w pojedynczej rundzie, a jeżeli to nie pozwoli wyłonić zwycięzcy to osoba, która była wyżej w klasyfikacji generalnej. W przypadku remisu w końcowej klasyfikacji generalnej tej kategorii wygrywa osoba, która miała najwięcej wyprzedzań w pojedynczej rundzie. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, to osoba, która miała więcej wyprzedzać w wyższych finałach, a jeżeli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia to osoba, która miała wyprzedzania w wyższych finałach.

- Klasyfikacja zespołowa

W każdej w poszczególnych kategorii uczestnicy będą otrzymywali punkty tak, jak w klasyfikacji generalnej, według klucza jej właściwego, a zatem od 50 punktów w dół.

We wszystkich klasyfikacjach z wyników po zakończeniu sezonu będzie odrzucana najgorsza punktowo runda danego kierowcy, a do ostatecznych wyników będzie liczyło się 7 rund.

Uczestnicy KLK mogą występować w drużynach, liczących od 3 do 5 osób. Drużyna musi posiadać swoją nazwę. Nazwa zespołu składa się z jej unikalnej nazwy oraz nazw maksymalnie dwóch sponsorów zespołu.

Uczestnik, który wystąpił choć w jednej z rund w danej drużynie, nie może podczas trwania sezonu KLK wystąpić w innej drużynie. Każda z drużyn wyznacza swojego kapitana, który ma obowiązek do godz. 22 soboty poprzedzającej daną rundę zgłosić do organizatora skład drużyny na kolejną rundę. Skład ten nie może zostać zmieniony.

Uczestnicy danej drużyny zdobywają dla niej punkty w klasyfikacji zespołowej, przy czym brane są pod uwagę wyniki trzech najlepszych w danej rundzie członków drużyny.

Każda z drużyn może mieć nieograniczoną liczbę sponsorów, przy czym tylko dwóch z nich może być sponsorami tytularnymi.

Nazwy sponsorów mogą widnieć na kaskach (własnych) uczestników i ich ubraniach. Każdy ze sponsorów poszczególnego zespołu czy zawodnika musi zostać zaakceptowany przez Organizatora KLK, podobnie jak unikalna nazwa danego zespołu. Nazwę i skład osobowy drużyny należy zgłosić na adres e-mail organizatora (mcdon21@gmail.com) najpóźniej na 24 godziny przed rozegraniem danej rundy.

Za zajęcie poszczególnych miejsc w każdej z klasyfikacji, oprócz klasyfikacji drużynowej i klasyfikacji Fighter, przyznawane będą następujące ilości punktów:

1. miejsce: 50 punktów

2. miejsce: 46 punktów

3. miejsce: 43 punktów

4. miejsce: 41 punktów

5. miejsce: 39 punktów

6. miejsce: 37 punkty

7. miejsce: 35 punkty

8. miejsce: 33 punkty

9. miejsce: 32 punktów

10. miejsce: 31 punktów

itd. aż do 38. miejsca, za które przyznawany jest 1 punkt.

Za miejsca wywalczone w kwalifikacjach przyznawane będą następujące ilości punktów do klasyfikacji generalnej:

1. miejsce: 3 punkty

2. miejsce: 2 punkty

3. miejsce: 1 punkt

Za osiągnięcie najlepszego czasu pojedynczego okrążenia w wyścigach finałowych uczestnik otrzyma 1 punkt. Dodatkowy punkt otrzymuje również zwycięzca kategorii Fighter (największy awans w wyścigu).

W klasyfikacji drużynowej punkty danego zespołu będzie stanowiła suma punktów trzech najlepszych kierowców w danej rundzie, a w klasyfikacji Fighter 1 punkt będzie przyznawany za 1 wyprzedzanie.

Dodatkowo za każde prawidłowe zyskanie pozycji w wyścigu finałowym uczestnik zyska 1 punkt, a za wygranie klasyfikacji fighter danej rundy 3 punkty.


Nagrody obligatoryjne przydzielane w każdej z rund:

1. miejsce - Puchar

2. miejsce - Puchar

3. miejsce - Puchar


Kategorie wagowe, kobiet, drużynowe:

1. miejsce - Puchar

2., 3. miejsce - medale

Lista nagród dodatkowych będzie ogłaszana przed każdą z rund.

Pełna lista nagród za cały sezon zostanie ogłoszone najpóźniej przed 5 rundą sezonu.

1. miejsce - Puchar

2. miejsce - Puchar

3. miejsce - Puchar

4.-6. miejsce - Puchar + 20 minut jazdy na torze F1GOKART

7. - 10. miejsce - Statuetka + 10 minut jazdy na torze F1GOKART

11. - 15. miejsce - medale


Nagrody za cały sezon w klasyfikacji Kobiet:

1. miejsce - Puchar +

2. miejsce - Puchar + 20 minut jazdy na torze F1GOKART

3. miejsce - Puchar + 10 minut jazdy na torze F1GOKART


Nagrody za cały sezon w klasyfikacji drużynowej:

1. miejsce - Puchar + 20 minut jazdy na torze F1GOKART (1 puchar dla drużyny + po 20 minut jazdy dla każdego członka drużyny)

2. miejsce - Puchar + 10 minut darmowej jazdy dla każdego z drużyny na torze F1GOKART

3. miejsce - Puchar + balaklawy


Nagrody za cały sezon w klasyfikacji kategorii wiekowych:

1. miejsce Puchar + 20 minut jazdy na torze F1GOKART

2. miejsce Puchar + 10 minut jazdy na torze F1GOKART

3. miejsce Puchar + balaklawy


Nagrody za cały sezon w kategorii Fighter:

1. miejsce Puchar + 20 minut jazdy na torze F1GOKART

2. miejsce Puchar + 10 minut jazdy na torze F1GOKART

3. miejsce Puchar + balaklawa

Zawodnik, który zajmie nagradzane miejsca w dwóch różnych kategoriach, nie może dostać dwóch takich samych nagród. W przypadku gdy z regulaminu wynika, że otrzyma dwie identyczne nagrody, jedną z nich zamienia się na darmowe jazdy na torze F1GOKART zgodnie z wartością nagród i jazd. (Np. W przypadku wygrania dwóch par rękawic, jedne z nich zamieniane są na 3 darmowe jazdy po 10 minut).

Aby członek danej drużyny otrzymał nagrodę, musi on reprezentować daną drużynę przynajmniej 5 razy.

Puchary będą przyznawane również za zwycięstwa w danym wyścigu finałowym, oprócz finału A.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w liście nagród.

15. Sędzią każdej z rund będzie wyznaczona przez organizatora osoba. Będzie ona rozstrzygała wszelkie pytania i kwestie sporne pojawiające się przed, w trakcie i po zawodach. Ona również będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowań i wyścigów oraz będzie decydowała o karach dla uczestników.

16. Każdy z uczestników poprzez wniesienie wpisowego zgadza sie na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów KLK oraz na upublicznienie swoich danych w oficjalnych informacjach prasowych przed i po kolejnych rundach KLK oraz na podawanie jego danych w tabelach wyników.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie z jednoczesnym poinformowaniem uczestników KLK o tej zmianie. W ciągu 3 dni od momentu ogłoszenia zmian w regulaminie, uczestnik ma prawo do wycofania swojego uczestnictwa w danej rundzie KLK.

18. Kierowcy powinni mieć także na uwadze fakt, że mogą zdarzyć się sytuacje, które nie
zostały   zauważone,  przypadki  nie  ujęte  w  regulaminie,  wobec  których  sędziowie  będą musieli się  naradzić po zakończeniu wyścigu. Zawodnicy mogą zgłaszać w tych przypadkach swoje argumenty ale równocześnie muszą zaakceptować decyzje sędziów jako ostateczne. We wszelkich sprawach nieujętych niniejszym regulaminem, a dotyczących organizacji i przebiegu zawodów decyduje organizator. W pozostałych kwestiach stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

1 komentarz:

  1. Pytanko do kategorii Fighter - czy uwzględnia ona także pozycje stracone?
    Tzn. jeśli np. w jednej rundzie zyskam 2 pozycje, a w innej stracę 3, to czy mój wynik będzie wynosił 2 pkt. czy -1? A może 0?

    OdpowiedzUsuń